Παραλαβή ΑΗΗΕ

Η ΑΚ GROUP έχει υπογράψει σύμβαση με το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) «Ανακύκλωση Συσκευών». Έτσι η εταιρεία δύναται να παραλαμβάνει κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές,οικιακές μικροσυσκευές και γενικά κάθε είδους ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα παραπάνω υλικά φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της εταιρειας μας για να μεταφερθούν σε αδειοδοτημένες εταιρείες επεξεργασίας για ανακύκλωση.