Διαδικασία Παραλαβής

Το φορτηγό όχημα με το προς παράδοση φορτίο ζυγίζεται επί της γεφυροπλάστιγγας των εγκαταστάσεων της εταιρειας μας,αφού έχουν αποβιβασθεί όλοι οι επιβαίνοντες επί αυτού.
 
Ο οδηγός του οχήματος παραδίδει το δελτίο αποστολής του φορτίου.
 
Επισημαίνεται ότι το όχημα πρέπει είτε να είναι δημοσίας χρήσης, είτε να ανήκει στην εταιρεία η οποία έχει εκδώσει το δελτίο αποστολής του φορτίου.
 
Στο δελτίο αποστολής θα πρέπει να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το κατά προσέγγιση βάρος του φορτίου.
 
Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής το όχημα ζυγίζεται εκ νέου στην γεφυροπλάστιγγα και το προκύπτον καθαρό βάρος είναι και το αποδεκτό βάρος για την παραλαβή. Το προσωπικό της πλάστιγγας παραδίδει στον οδηγό αντίγραφο του ζυγολογίου.